Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

 • Povećaj veličinu slova
 • Podrazumevana veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Home Opšta akta škole

Vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja

Dokument o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u

Srednjoj tehničkoj školi

Stalno stručno usavršavanje u ustanovi ostvaruje se aktivnostima:

 1. 1. Izvođenje  uglednih  časova, odnosno   aktivnosti  sa  diskusijom  i analizom

Aktivnost

Broj

sati

Opis aktivnosti

Izvođenje uglednog časa

8

Pisana priprema za čas

Organizacija prostora i vremena

Priprema nastavnog materijala

inovativna sredstva

Realizacija časa

Sređivanje podataka sa evaluacionih listova

Samoevaluacija

Asistent-pomoćnik

6

Pomoć u pripremi časa

Asistencija tokom izvođenja časa

Popunjavanje evaluacionih lista

Učešće u diskusiji

Prisustvovanje i diskusija na uglednom času

 

2

Prisustvovanje

Evidentiranje uočenih kvaliteta časa

Popunjavanje evaluacionih lista

Učešće u diskusiji

 

 1. 2. Izlaganje  sa  stručnih  izlaganja  sa  obaveznom  diskusijom  i  analizom

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Izlagač

3

Pisana priprema za izlaganje

Organizacija izlaganja

Priprema materijala za prisutne

Realizacija

Analiza

Slušalac

1

Prisustvo

Učešće u diskusiji

Analiza mogućnosti za primenu u sopstvenoj praksi

 

 1. 3. Prikaz  knjige , priručnika, stručnog članka i didaktičkog materijala  iz  oblasti  obrazovanja  i  vaspitanja

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Izlagač

8

Pisana priprema prikaza

Organizacija aktivnosti

Prezentacija prikaza

Slušalac

1

Prisustvo

Učešće u diskusiji

Analiza mogućnosti za primenu u sopstvenoj praksi

 

 1. 4. Prikaz bloga, sajta, posta, apleta, društvenih mreža, i ostalih multimedijalnih sadržaja

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Izlagač

8

Priprema prikaza sajta, bloga...

Prezentacija multimedijalnih sadržaja

Diskusija

Slušalac

1

Prisustvo

Učešće u diskusiji

Analiza mogućnost  primene u  praksi

 

 1. 5. Publikovanje  stručnih  radova, autorstava  i  koautorstava  knjige, priručnika, multimedijalnih  sadržaja, nastavnih sredstava...

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

 

Autor-koautor

Izlagač

10

Objavljivanje rada u stručnom časopisu-listu

Priprema za prezentaciju

Prezentovanje rada u ustanovi

Diskusija

Slušalac

1

Prisustvo, učešće,  analiza, dikusija

 

Autor-koautor

Izlagač

13

Referat na kongresu, konferenciji, simpozijumu, i priprema i prezentovanje u ustanovi

Slušalac

1

Prisustvo, učešće,  analiza, dikusija

Recenzija udžbenika ili stručne knjige

15

Recenzija udžbenika ili stručne knjige

Autor-koautor, knjige, priručnika, praktikuma, nastavnog sredstva

20

Referat na kongresu, konferenciji, simpozijumu, i priprema i prezentovanje u ustanovi

Slušalac

1

Prisustvo, učešće,  analiza, dikusija

Akreditacija programa stručnog usavršavanja u godini akreditacije

20

Osmišljavanje programa stručnog usavršavanja

Akreditovanje programa

Akreditacija stručnog skupa, tribine, kongresa, letnje i zimske škole, okruglog stola

20

Osmišljavanje programa stručnog skupa, tribine, kongresa, letnje i zimske škole, okruglog stola...

 

 1. 6. Ostvarivanje  istraživanja  koje  doprinosi unapređenju i afirmaciji obrazovno  vaspitnog procesa

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Rukovodilac autorskog istraživanja

25

Planiranje autorskog istraživanja, Organizacija autorskog istraživanja

Rukovođenje autorskim istraživačkim projektom usmerenim na povećanje kvaliteta rada škole

Učesnik u istraživačkom projektu

10

Angažovanje u istraživačkom projektu

Koordinator istraživanja

10

Planiranje istraživanja

organizacija istraživanja

Angažovanje u istraživačkom projektu

Članovi tima

10

Planiranje istraživanja

organizacija istraživanja

Angažovanje u istraživačkom projektu

Objavljivanje-publikovanje autorskog istraživačkog projekta

10

Publikovanje autorskog istraživanja u stručnom časopisu

Pisana priprema za prezentovanje istraživačkog projekta

Slušalac

1

Prisustvo, učešće,  analiza, dikusija

 

 

 

 

 1. 7. Stručne posete i studijska putovanja definisana Razvojnim planom ustanove

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Vođa-autor stručne posete-studijskog putovanja

6

Planiranje aktivnosti

Organizacija posete

Pisanje izveštaja

Prezentovanje u ustanovi

Analiza

Učesnik stručne posete-studijskog putovanja

2

Prisustvo

Učešće u stručnoj poseti-studijskom putovanju

Učešće u diskusiji

Pisana analiza

 

 1. 8. Ostvarivanje projekata obrazovno vaspitnog karaktera u ustanovi

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Pisanje projekta-koordinator

15

Pisanje predloga-projektne aplikacije

Pisanje projekata-član projektnog tima

10

Učešće u pisanju-apliciranju

Organizator predavanja, tribina, smotri, književnih susreta, akademija, izložbi radova u školi....

10

Planiranje aktivnosti

Organizacija aktivnosti

Analiza aktivnosti( priredbe, humanitarne i ekološke akcije, festival nauke, sajam, školski list...)

Koordinator

8

Pomoć u planiranju

Pomoć u organizaciji

Učešće u realizaciji

Analiza aktivnosti

Učesnik-posetilac

4

Učestvuje, diskutuje, analizira

Koordinator rada Učeničkog parlamenta i Vršnjačkog tima

10

Planiranj aktivnosti

Organizovanje aktivnosti

Učešće u aktivnostima

Saradnja sa učenicima i nastavnicima

Organizovanje odlaska učenika u bioskop, pozorište, koncerte, na sport. i kulturne manif

6

Planiranje aktivnosti

Organizovanje aktivnosti

Pisanje izveštaja i analiza i diskusija

 

 1. 9. Rad sa studentima, pripravnicima i volonterima

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Rad sa studentima

2

Izvođenje nastave ili konsultacije na kojima je prisutan student ili pripravnik sa mentorom i zajedničko analiziranje nastave-konsultacija

Rad sa volonterima

2

pružanje podrške, podučavanje, konsultacije, razgovori, vođenje dokumentacije

 

 1. 10. Takmičenja i smotre

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Republička i međunarodna takmičenja i smotre

10

Pripremanje učenika za republička i međunarodna takmičenja i smotre

Učestvovanje u organizaciji takmičenja i smotri od opštinskog nivoa

opštinski 4

okružni 6

Plan raspodele zaduženja

Organizovanje takmičenja

Učešće u realizaciji takmičenja i smotri

 

 1. 11. Stručni aktivi, udruženja, podružnice, ogranci na nivou grada-opštine koja doprinosi unapređenju i afirmaciji obrazovno vaspitnog procesa

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Rukovodilac

( predsednik stručnog aktiva, udruženja, podružnice na nivou grada-opštine)

5

Planiranja aktivnosti

Organizuje i vodi sastanke

Vodi dokumentaciju

Predstavlja udruženje u javnosti

Predstavlja sadržaje na stručnom organu u ustanovi

Učesnik

2

Učestvovanje u radu

Učešće u aktivnostima stručnih aktiva, udruženja, podružnica na nivou grada-opštine

 

 1. 12. Marketing škole

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Administrator sajta

20

Izrada i ažuriranje sajta ustanove

Pomoćnik administratora sajta

5

Pružanje pomoći oko ažuriranja sajta

PR menadžment-osoba zadužena za odnose sa javnošću

3

po aktivnosti

Izjave, intervjui, gostovanja na medijima, saopštenja, izrada i distribucija promotivnog materijala

Član tima

1

Pružanje pomoći i podrške u aktivnostima u odnosima sa javnošću

 

 1. 13. Rad u radnim telima i programima

Aktivnost

Broj sati

Opis aktivnosti

Koordinator programa od nacionalnog značaja

20

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja(nacinalno testiranje učenika, profesionalna orijentacija, praćenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju)

Član tima

10

Učešće u realizaciji programa od nacionalnog značaja(nacinalno testiranje učenika, profesionalna orijentacija, praćenje kolega jednakih po poziciji i obrazovanju)

Programi-projekt u lokalnoj samoupravi

10

Učešće u realizaciji programa-projekata lokalne samouprave(strategije, radna tela, ekološki projekti, prevencija narkomanije, bezbednost u saobraćaju, zdravstvo, privredna komora)

Član tima

5

Učešće u realizaciji programa-projekta lokalne samouprave

Obuka za završni ispit i matura

3

U realizaciji ŠU

 

 

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 21 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner


stsbaner2.gif