Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Javne nabavke O D L U K A o dodeli ugovora - gorivo

O D L U K A o dodeli ugovora - gorivo

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SOMBOR

S O M B O R, Trg cara Lazara br.4

Broj: JNMV 06/2017.IV

Dana: 03.04.2017.godine

 

Na osnovu člana  108. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i dr.) i Izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda br.JNMV 06/2017.-IZV od 24.03.2017.godine, donosi se

O D L U K A

o dodeli ugovora

U javnoj nabavci dobara – Nabavka goriva za motorna vozila br.JNMV 06/2017, bira se kao najpovoljnija ponuda ponuđača ''KNEZ PETROL'' doo, iz Batajnice, br.01-06/2017. od 23.03.2017. godine, sa kojim će se u skladu sa prihvaćenim modelom ugovora zaključiti Ugovor o javnoj nabavci predmetnih dobara.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke male vrednosti broj 06/2017. II od 10.03.2017. godine, sproveden je postupak dodele ugovora o javnoj nabavci dobara u postupku javne nabavke male vrednosti, na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 124/12 i dr).

A. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI:

  1. 1. Naziv naručioca: Srednja tehnička škola Sombor
  2. 2. Adresa naručioca:  Sombor, Trg cara Lazara br.4
  3. 3. Redni broj javne nabavke: JNMV 06/2017.
  4. 4. Predmet  JN je nabavka dobara i to: NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA
  5. 5. Vrsta postupka JN: Javna nabavka male vrednosti
  6. 6. Podaci o JN iz plana nabavki:

Sredstva za realizaciju JNMV u ukupnom iznosu od  571.667,00 dinara bez PDV-a, što sa obračunatim PDV-om ukupno iznosi 686.000,00 dinara, se obezbeđuju iz budžeta Grada Sombora, konto 426412:

7. Procenjena vrednost JN je: 571.667,00 dinara (bez PDV-a).

8. Kriterijum izbora najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

B.  PROCEDURA JAVNE NABAVKE, OCENA I RANGIRANjE PONUDA:

U skladu sa čl.39. Zakona o javnim nabavkama, Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JNMV 06/2017,  je dana 16.03.2017. godine, objavljen na Portalu javnih nabavki i Internet adresi naručioca www.tehnickaso.edu.rs.

Rok za dostavljanje ponuda utvrđen pozivom za dostavljanje ponuda je zaključno sa  24.03.2017.godine do 12.00 časova.

2.      Prispele ponude ponuđača:

Red. Broj

Naziv, sedište i oblik organizovanja ponuđača

Delovodni broj ponude

Datum podnošenja ponude

Vreme

1.

''Knez Petrol'' doo, Batajnica

01-06/2017.

23.03.2017.

11,00

„Lukoil Srbija“ ad Beograd

02-06/2017.

23.03.2017.

13.20

Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Postupak otvaranja ponude je sproveden odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, 24.03.2017. godine sa početkom u 13,00 časova, a okončan je istog dana u 13,35 časova.

Otvaranju ponuda nisu prisustvovali  ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Zapisnik o otvaranju ponuda  se dostavlja poštom.

 

3.      Pregled i ocena ponuda:

Posle otvaranja ponude Komisija je dana 24.03.2017. godine, izvršila detaljan pregled i stručnu ocenu ponude i utvrdila sledeće:

Navedene ponude u potpunosti ispunjavaju sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama, i Konkursne dokumentacije.

 

4.Rangiranje ispravnih i prihvatljivih ponuda:

Elementi  kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su najpovoljnija cena goriva i poseban uslov da ponuđač ima prodajno mesto u Somboru.

I

Knez petrol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena bez PDV

sa PDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Evro premijum BMB

litar

270

109,17

131,00

 

 

35.371,08

2

Evro dizel

litar

2000

112,50

135,00

 

 

270.000,00

3

Gas LPG

litar

6000

59,17

71,00

 

 

426.024,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731.395,08
II

Lukoil Srbija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena bez PDV

sa PDV

popust

 

Vrednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Evro premijum BMB

litar

270

116,00

139,2

4,5

134,7

36.369,00

2

Evro dizel

litar

2000

120,75

144,9

5,5

139,4

278.800,00

3

Gas LPG

litar

6000

62,42

74,904

4

70,904

425.424,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740.593,00


’’Knez Petrol’’ doo, Batajnica je najpovoljniji ponuđač.

 

5.      Predlog komisije za javnu nabavku:

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12), a u skladu sa stručnom ocenom ponuda predlaže se ovlašćenom licu Naručioca donošenje odluke o dodeli ugovora i zaključenju ugovora o javnoj nabavci dobara – Nabavka goriva za motorna vozila, sa ponuđačem Kez petrol“ doo, iz Batajnice,  čija je ponuda je zavedena pod našim brojem 01-06/2017. od 23.03.2017. godine, ocenjena kao  najpovoljnija u postupku javne nabavke male vrednosti.

Kao odgovorno lice Naručioca prihvatam predlog Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnije ponude, te na osnovu zakonskog ovlašćenja donosim Odluku o dodeli ugovora kojom se gore navedena ponuda  ponuđača „Knez petrol“ doo iz Batajnica, bira za zaključenje Ugovora o javnoj nabavci goriva.

Pravna pouka: Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od pet dana od dana njenog prijema. Zahtev se podnosi Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a predaje naručiocu.

Direktor

______________

Janoš Horvat

 

download

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 103 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


tehnicka.gif