Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Javne nabavke JNMV radovi na održavanju zgrade - parket, zidne obloge 01.2017.

JNMV radovi na održavanju zgrade - parket, zidne obloge 01.2017.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12 i dr.- u daljem tekstu ZJN), Srednja tehnička škola iz Sombora objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE

u postupku javne nabavke male vrednosti:-Izvođenje radova na investicionom održavanju prve zgrade Srednje tehničke škole  Sombor (uređenje podova i zidova), JNMV br. 01/2017.

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Srednja tehnička škola  Sombor

Adresa: Trg cara Lazara br.4, 25000 Sombor.

Internet  adresa  www.tehnickaso.edu.rs

  1. Vrsta naručioca: Naručilac iz člana 2. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

3. Vrsta postupka javne nabavke: Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

4. Predmet javne nabavke:Predmet javne nabavke je usluga izvođenja radova na investicionom održavanju prve zgrade ove škole (Sombor, Trg cara Lazara br.4) koja se ogleda u popravci i uređenju podova i zidova.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

44112240 - Parket

45432210 – Postavljanje zidnih obloga

Procenjena vrednost nabavke je  1.257.093,00 dinara (bez PDV-a).

5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda“.

Elementi  kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su najniža ponuđena cena.         U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, naručilac će izbor najpovoljnije ponude izvršiti tako što će za najpovljniju ponudu izabrati ponudu onog ponuđača koji ponudi veći poslovni kapacitet a to je veća zbirna vrednost realizovanih ugovora prezentovanih u referenc listi.

6. Preuzimanje konkursne dokumentacije:Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na navedenoj internet adresi naručioca.

7.  Pravo na učešće u postupku: Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, kao i  dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane konkursnom dokumentacijom.

8. Podnošenje ponude:Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se  prvi put otvara. Koverat mora biti overen pečatom ponuđača na mestu zatvaranja. Na koverti se mora naznačiti predmet i broj javne nabavke, kao i delovodni broj ponude zavedene kod ponuđača. Nezapečaćena ponuda neće biti razmatrana.

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu:  Srednja  tehnička škola Sombor, Trg cara Lazara br.4,  25000 Sombor, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku male vrednosti- Izvođenja radova na investicionom održavanju prve zgrade Srednje tehničke škole Sombor, (uređenje podova i zidova) JNMV br. 01/2017. - NE OTVARATI”.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

U roku za podnošenje ponude, ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuda se dostavlja na obrascima konkursne dokumentacije, sa svim neophodnim dokazima predviđenim u konkursnoj dokumentaciji. Ponuda se popunjava na srpskom jeziku, čitko.

Naručilac će po prijemu određene ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti datum i sat prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

9. Rok za podnošenje ponude: Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca u roku od 8  dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki, odnosno do 31.01.2017. godine, do 12,00 časova, bez obzira na način podnošenja.

Ponuda koja je primljena od strane naručioca po isteku roka određenom u pozivu za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom, a Komisija za javnu nabavku će je po okončanom postupku otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

10. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana  31.01.2017. godine u 13,00 časova u prostorijama Srednje tehničke škole  Sombor, Trg cara Lazara br.4, Sombor.

11. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda mora biti original, sa brojem i datumom pod kojim je izdato, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača, a predaje se Komisiji za javnu nabavku neposredno pre početka otvaranja ponuda.

12. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Naručilac će, u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda i dostaviti je ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja iste.

13. Obustava postupka: Naručilac će, u skladu sa članom 109. stav 1. ZJN, doneti odluku o obustavi postupka na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može, u skladu sa članom 109. stav 2. ZJN, da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

 

14.  Kontakt:

Lica za kontakt: Janoš Horvat, direktor škole ili Mile Morić, sekretar škole, e - mail   Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Telefon:025/421-067.

 

Dokumentacija JNMV :

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

 

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 72 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


stsbaner2.gif