Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Javne nabavke Odluka o dodeli ugovora nabavka uglja

Odluka o dodeli ugovora nabavka uglja

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA

Sombor, Trg cara Lazara br.4

Del. broj JNMV 4/2016.

Datum: 21.06.2016.god.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 12/21012) direktor  Srednje tehničke škole iz Sombora, donosi:

 

O D L U K U

O DODELI UGOVORA

ZA NABAVKU  60 TONA MRKOG UGLjA I 55 M3 TVRDOG OGREVNOG DRVETA BIRA SE KAO NAJPOVOLjNIJA ponuda ''COMMERCE RODIĆ’’  OD iz Sombora.

br.04-4/2016. od dana 02.06.2016. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Naručilac je dana 20.05.2016. godine doneo odluku o pokretanju postupka JNMV br.4/2016. za javnu nabavku: NABAVKA 60 TONA MRKOG UGLjA I 55 M3  TVRDOG OGREVNOG DRVETA  ZA POTREBE GREJANjA ŠKOLE što je i predmet javne nabavke

 

Naručilac je objavio i poziv za prikupljanje ponuda sa konkursnom dokumentacijom na portalu javnih nabavki i na svom sajtu dana 26.05.2016. godine.

 

Do isteka roka za podnošenje ponuda, na adresu naručioca prispelo je 5 ponuda.

 

Nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila izveštaj o istom.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda br. 4/2016 IZV. od 07.06.2016. godine, Komisija za javne nabavke je konstatovala sledeće:

 

Redni broj javne nabavke

JNMV 4/2016.

Procenjena vrednost javne nabavke

 

Za nabavku mrkog uglja predviđeno je 541.667,00 dinara, bez PDV, ili 650.000,00 dinara sa PDV, a za nabavku ogrevnog drveta  227.273,00 dinara bez PDV ili 250.000,00 dinara sa PDV.

 

Osnovni podaci o ponuđačima:

Br.:

Del. broj:

Naziv ponuđača:

Datum i sat prijema:

1.

01-4/2016.

''Tropikal'' doo, Beograd

28.05.2016. u 10,30

 

2.

02-4/2016.

 

Str na veliko i malo ''Drvar'' Novi Bečej

01.06.2016. u 11,10

3.

03-4/2016.

 

''Briket promet'' doo Sombor

02.06.2016. u 10,25

4.

04-4/2016.

 

’’Commerce Rodić’’ od, Sombor

02.06.2016. u 11,25

5.

05-4/2016.

 

''Sole komerc'' doo Beograd

03.06.2016. u 08,10

 

 

 

 

Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:  Odbijene su delimično, odnosno, deo ponude  za nabavku mrkog uglja,  ponude sledećih ponuđača:1. Str na veliko i malo ''Drvar'' Novi Bečej iz razloga što je dostavio atest za mrki ugalj iz koga se vidi da nudi mrki ugalj ''Banovići'' sa donjom toplotnom vrednošću od 18.256 KJ/kg. sa cenom od 9.225,00 dinara/tona  i 2.''Briket promet'' doo Sombor iz razloga što je dostavio atest za mrki ugalj iz koga se vidi da nudi mrki ugalj ''Banovići'' sa donjom toplotnom vrednošću od 18.200 KJ/kg. sa cenom od 11.416,67 dinara/tona bez PDV, a opisom i specifikacijom dobara tražena je DONjA TOPLOTNA VREDNOST OD NAJMANjE 19100 KJ/kg.

 

Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena  cena, sa prevozom, za mrki ugalj po toni, i najniža ponuđena cena, sa prevozom i rezanjem,  za ogrevno drvo po m3.

Rang lista prihvatljivih ponuda za nabavku mrkog uglja primenom gore navedenog kriterijuma za dodelu ugovora:

 

Br.:

Del. broj:

Naziv ponuđača:

Najniža ponuđena cena za mrki ugalj:

1.

04-4/2016.

’’Commerce Rodić’’ doo, Sombor

8.666,67 bez PDV

10.400,00 sa PDV

2.

01-4/2016.

 

''Tropikal'' doo, Beograd

10.000,00 bez PDV

12.000,00  sa PDV

3.

05-4/2016.

 

''Sole komerc'' doo Beograd

10.670,00 bez PDV

12804,00  sa PDV

 

 

Ponuđač kojem se dodeljuje ugovor za nabavku mrkog uglja, kao najpovoljnijem je ’’Commerce Rodić’’ od, Sombor .

 

Rang lista prihvatljivih ponuda za nabavku tvrdog ogrevnog drveta primenom gore navedenog kriterijuma za dodelu ugovora:

 

Br.:

Del. broj:

Naziv ponuđača:

Najniža ponuđena cena za ogrevno drvo:

1.

04-4/2016.

’’Commerce Rodić’’ doo, Sombor

4.090,91 bez PDV

4.500,00 sa PDV

2.

02-4/2016.

 

Str na veliko i malo ''Drvar'' Novi Bečej

4.390,00 bez PDV

4.829,00 sa PDV

3.

05-4/2016.

 

''Sole komerc'' doo Beograd

4.400,00 bez PDV

4.840,00 sa PDV

4.

03-4/2016.

 

''Briket promet'' doo, Sombor

4.545,45 bez PDV

5.000,00 sa PDV

5.

01-4/2016.

 

''Tropikal'' doo Beograd

5.000,00 bez PDV

5.500,00 sa PDV

 

Ponuđač kojem se dodeljuje ugovor za nabavku tvrdog ogrevnog drveta je     ’’Commerce Rodić’’ doo,  Sombor

 

Izabrani ponuđač izvršava nabavku SAMOSTALNO:

 

Direktor škole, kao naručioca prihvatio je predloge Komisije za javne nabavke o izboru

 

 

 

 

najpovoljnije ponude te je na osnovu zakonskog ovlašćenja doneo odluku o izboru najpovoljnijih ponuda, kao što je napred navedeno.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može Republičkoj komisiji podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana prijema iste

 

Dostaviti:

Svim ponuđačima

Arhivi škole

M.P.

 

Direktor

 

Janoš Horvat

 

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 46 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


tehnicka.gif