Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Home Javne nabavke JNMV Nabavka dobara – nabavka, mrkog ugalja i ogrevnog drveta 4/2016

JNMV Nabavka dobara – nabavka, mrkog ugalja i ogrevnog drveta 4/2016

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA

Sombor, Trg cara Lazarabr.4

Broj: JNMV 4/2016.

Dana: 25.05.2016. god.

 

 

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i dr.), člana 2. stav 1.  Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 86/2015)  i Odluke o pokretanju javne nabavke male vrednosti JNMV 4/2016 II od 20.05.2016.  objavljuje se

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

u postupku javne nabavke  male vrednosti

JNMV 4/2016.

Objavljen na Portalu .26.05.2016.

1. Podaci o Naručiocu:

Naziv:                                  SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA SOMBOR

 

Ovlašćeno lice: Janoš Horvat, direktor škole

Poreski identifikacioni broj:  100016489

Matični broj:                                                08027277

Internet stranica:                                  www.tehnickaso.edu.rs

 

2. Vrsta naručioca: indirektni korisnik budžetskih sredstava.

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.

4. Opis predmeta nabavke: Nabavka dobara – nabavka, 60 tona mrkog uglja i 55 m3 ogrevnog drveta za potrebe grejanja škole, radi zaključenja ugovora, a u skladu sa utroškom sredstava Naručioca predviđenih za ovu namenu.

 

Napomena:Za nabavku mrkog uglja predviđeno je 541.667,00 dinara, bez PDV, ili 650.000,00 dinara sa PDV, a za nabavku ogrevnog drveta  227.273,00 dinara bez PDV ili 250.000,00 dinara sa PDV.

 

Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 09111000- mrki ugalj,

03413000-drvo za ogrev

 

5. Kriterijum za dodelu ugovora: Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena  cena, sa prevozom, za mrki ugalj po toni, i najniža ponuđena cena, sa prevozom i rezanjem,  za ogrevno drvo po m3.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na internet stranici  Naručioca www.tehnickaso.edu.rs ili na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs.

 

 

 

Ukoliko ponuđač radi učestvovanja u postupku javne nabavke preuzme konkursnu dokumentaciju sa internet stranice naručioca ili Portala javnih nabavki treba da dostavi Obaveštenje o preuzimanju konkursne dokumentacije na e mail: sekretar.skolasts@gmail.com

Uvid u konkursnu dokumentaciju kao i preuzimanje iste može se izvršiti lično u prostorijama naručioca Srednje tehničke škole iz Sombora, Trg cara Lazara br.4, svakog radnog dana od 09 do 12 časova, a poslednjeg dana do isteka roka za podnošenje ponude.

 

7. Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl.: www.sombor.rs Gradska uprava Grada Sombora, Trg Cara Uroša 1 Sombor, Republika Srbija Ministarstvo finansija Poreska uprava regionalni centar Novi Sad, Filijala Sombor Staparski put 2, tj. u gradskim upravama i poreskim upravama u sedištu ponuđača

 

8. Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda:

- Ponude se dostavljaju od dana objavljivanja (26.05.2016.) na Portalu javnih nabavki i na internet stranici www.tehnickaso.edu.rs- javne-nabavke pa do 03.06.2016. godine, do 12,00 časova , bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte.

- Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

- Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti, sa napred navedenom adresom naručioca:Srednja tehnička škola, Trg cara Lazara br.4, Sombor - br.JNMV 4/2016Nabavka uglja i drva za potrebe grejanja škole - NE OTVARATI“, a na poleđini naziv ponuđača, adresu, telefon i ime kontakt osobe. Ukoliko se ponuda predaje neposredno, predati je u sekretarijat škole.

- Ponuda mora biti popunjena na obrascu iz konkursne dokumentacije na srpskom jeziku, jasna, nedvosmislena, čitko popunjena u skladu sa uputstvom naručioca iz konkursne dokumentacije, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

- U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen u konkursnoj dokumentaciji.

- Pravo učešća u postupku imaju domaća ili strana pravna i fizička lica, koja podnesu tražene dokaze u skladu  Zakonom o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ 124/2012 i dr.) kojim dokazuju ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće komisija  Naručioca u prostorijama Srednje tehničke škole iz Sombora, Trg cara Lazara br.4, u kancelariji direktora, na dan isteka roka za podnošenje ponuda (03.06.2016.) sa početkom u 13,00 časova.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Ponuda prispela po isteku datuma i sati određenih u pozivu smatraće se neblagovremenom, a naručilac će je po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu na adresu ponuđača sa naznakom „neblagovremena“.

 

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postuku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača (zastupnici ponuđača i opunomoćeni predstavnici).

Ovlašćenje za opunomoćeno lice mora sadržati sledeće podatke: naziv i adresu ponuđača, svrha ovlašćenja (učešće u otvaranju ponuda i potpisivanju zapisnika), datum izdavanja, ime lica kome se daje ovlašćenje, potpis i pečat ovlašćenog lica kod ponuđača.

Ovlašćenje za zastupnike ponuđača može biti i overena fotokopija ili original OP obrasca (obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje).

Ovlašćeni predstavnici ponuđača su u obavezi da pre početka postupka javnog otvaranja ponuda uredno predaju Komisiji za javne nabavke ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda. Ovlašćenje treba da je izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.                                                               

 

11. Rok za donošenje odluke: Naručilac će Odluku o dodeli ugovora koja će biti obrazložena i koja će sadržati podatke iz člana 108. Zakona o javnim nabavkama, doneti u roku  od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda i ista će biti dostavljena ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja.

12. Lice za kontakt:Mile Morić, 025/421-067, Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Dokumentacija JNMV :

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Predsednik komisije:

____________________

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 18 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


tehnicka.gif