Srednja tehnička škola Sombor

...regionalni centar tehničkih struka

 • Povećaj veličinu slova
 • Podrazumevana veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Home Javne nabavke Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

SREDNjA TEHNIČKA ŠKOLA

S O M B O R, Trg cara Lazara br.4

Broj: JNMV 3/2016.IV

Dana: 23.03.2016.godine

 

Na osnovu člana  108. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS“ broj 124/12 i dr,) i Izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda br.3 /2016.-IZV od 16.03.2016.godine, donosi se

O D L U K A

o dodeli ugovora

 1. U javnoj nabavci usluga – MATURSKA EKSURZIJA br.JNMV 3/2016, bira se kao najpovoljnija ponuda ponuđača Euro-line Pekez“ doo, Sombor, Pariska br.3; zavedena kod ponuđača pod br.02-3/2016 od 16.03.2016.godine, sa kojim će se u skladu sa prihvaćenim modelom ugovora zaključiti Ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke male vrednosti broj 3/2016. II od 02.03.2016. godine, sproveden je postupak dodele ugovora o javnoj nabavci usluga u postupku javne nabavke male vrednosti, na osnovu člana 39. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 124/12 i dr,).

A. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI:

 1. 1. Naziv naručioca: Srednja tehnička škola
 2. 2. Adresa naručioca:  Sombor, Trg cara Lazara br.4
 3. 3. Redni broj javne nabavke: JNMV 3/2016
 4. 4. Predmet  JN je nabavka usluga i to: MATURSKA EKSURZIJA
 5. 5. Vrsta postupka JN: Javna nabavka male vrednosti
 6. 6. Podaci o JN iz plana nabavki:

Sredstva za realizaciju JNMV u ukupnom iznosu od  1.700.000,00 dinara bez PDV-a, se obezbeđuju iz roditeljskog dinara, konto 423911:

7. Procenjena vrednost JN je: 1.700.000,00 dinara (bez PDV-a).

8. Kriterijum izbora najpovoljnije ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

B.  PROCEDURA JAVNE NABAVKE, OCENA I RANGIRANjE PONUDA:

 

U skladu sa čl.39. Zakona o javnim nabavkama, Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti br.JNMV 3/2016,  je dana 08.03.2016. godine, objavljen na Portalu javnih nabavki i internet adresi naručioca www.tehnickaso.edu.rs.

Rok za dostavljanje ponuda utvrđen pozivom za dostavljanje ponuda je zaključno sa  16.03.2016.godine do 12.00 časova.

 

2.Prispele ponude ponuđača:Blagovremene ponude podneli su sledeći ponuđači, prema redosledu prijema:

R. br.

Broj pod kojim je ponuda zavedena

Naziv i sedište ponuđača/šifra ponuđača

Datum prijema

Čas prijema

1.

01-3/2016.

T.A. ''Proffis''doo, Subotica

16.03.2016.

11.15

2.

02-3/2016.

'' Euro-line Pekez'' doo, Sombor

16.03.2016.

11.45

3.

03-3/2016.

''Grand tours'', doo, Novi Sad

16.03.2016.

11.50

 

Neblagovremenih ponuda nije bilo.

 

Postupak otvaranja ponuda je sproveden odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda, 16.03.2016. godine sa početkom u 13,00 časova, a okončan je istog dana u 14,05 časova.

Otvaranju ponuda prisustvovali su ovlašćeni predstavnici ponuđača:

 • „Grand tours“ doo Novi Sad  (Goran Katana-po ovlašćenju)
 • ''Euro-line Pekez'' doo iz Sombora koga predstavlja Ružica Pekez lično poznata

Predstavnici ponuđača nisu dobili Zapisnik o otvaranju ponuda, a isti im se uručuje naknadno.

 

3.      Pregled i ocena ponuda:

 

Posle otvaranja ponuda Komisija je dana 16.03.2016. godine, izvršila detaljan pregled i stručnu ocenu ponuda i utvrdila sledeće:

3.a. Neispravne, odnosno nekompletne ponude : Nema

3.b. Ispravne i prihvatljive ponude su:Sve

 

Navedene ponude u potpunosti ispunjavaju sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama, i Konkursne dokumentacije.

 

4.Rangiranje ispravnih i prihvatljivih ponuda:

 

Na osnovu sveobuhvatne i stručne ocene ponuda, a primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, izvršeno je rangiranje ispravnih, odgovarajućih i prihvatljivih ponuda.

Elementi  kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude su najpovoljnija  cena ekskurzije po učeniku  i najveći broj gratis mesta.

Red. Br.

PONUĐAČ

BROJ PONUDE

Iz Tabele 2

PONUĐENA CENA

sa PDV-a

BROJ GRATISA

ZA UČENIKE

BROJ GRATISA ZA OSTALE

PROCENA

ROK VAŽENjA PONUDE

1.

''Euro- line Pekez'' doo iz Sombora

02-3/2016. Od 16.03.2016.

133 evra

2

6+1

Najpovoljnija ponuda

45 dana

2.

T.A. ''Proffis''doo, Subotica

01-3/2016. Od 16.03.2016.

168 evra

-

-

 

90

3.

''Grand Tours'' doo iz Novog Sada

03-3/2016. Od 16.03.2016.

169,94 evra

1/20

5+1

 

60

 

 

 

 

 

 

5.      Predlog komisije za javnu nabavku:

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/12 i dr.), a u skladu sa stručnom ocenom ponuda i izvršenim rangiranjem ispravnih/odgovarajućih i prihvatljivih ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude, predlaže se ovlašćenom licu Naručioca donošenje odluke o dodeli ugovora i zaključenju ugovora o javnoj nabavci usluga – MATURSKA EKSURZIJA na relaciji Sombor-Paralija- Sombor, sa ponuđačem „Euro-line Pekez“ doo, iz Sombora, ul.Pariska 3, čija je ponuda br. 02-3/2016. od 16.03.2016. godine, ocenjena kao kompletna i najpovoljnija u postupku javne nabavke male vrednosti.

 

Direktor škole, kao odgovorno lice Naručioca prihvatio je predlog Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnije ponude, te je na osnovu zakonskog ovlašćenja doneo ovu Odluku o dodeli ugovora kojom se ponuda br. 02-3/2016. od 16.03.2016.godine ponuđača „Euro-line Pekez“ doo, iz Sombora, ul.Pariska 3, bira za zaključenje Ugovora o izvođenju Maturske ekskurzije za školsku 2016/2017 godinu.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od pet dana od dana njenog prijema. Zahtev se podnosi Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a predaje naručiocu.

 

download

 

Direktor

______________

Janoš Horvat

 

Doniraj

Oracle Partner

Baner
Custom Search

Aktivni korisnici

Imamo 19 gostiju na mreži

-So-Web-Hosting.com

Prijava

Baner

Vremenska prognoza


stsbaner2.gif